Cyrsiau

Chwilio am gwrs Ôl-16 gydag un o’n 11 darparwr dysgu.

Image for Agriculture (Level 3)
Amaethyddiaeth

This qualification offers an engaging programme to support learners who want to pursue a career in the agriculture sector. It is intended as a Tech Level qualification. This size of qualification allows learners ...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Ancient History
Hanes yr Henfyd

OCR’s A Level in Ancient History has been designed to help learners develop their understanding of the ancient world and how its legacy affects today’s society. We have designed this qualification with teache...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Applied Certificate in Business
Tystysgrif Gymhwysol mewn Busnes

Mae ein cymwysterau Lefel 3 Busnes Cymhwysol yn cefnogi dysgwyr i ddeall y diwydiant busnes. Mae'n galluogi dysgwyr i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o agweddau sylfaenol ar fusnes ac i ddysgu am strategaet...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Art & Design: Fine Art & Photography
Celf a Dylunio: Ffotograffiaeth a Celf Gain

Mae ein manyleb UG a Safon Uwch mewn Celf a Dylunio yn cynnig profiadau dysgu creadigol diddorol ac arloesol, lle mae arfer celf, crefft a dylunio yn cael ei gyfuno'n ystyrlon â gwybodaeth a dealltwriaeth ddamca...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Art and Design
Celf a Dylunio

Mae ein manyleb UG a Safon Uwch mewn Celf a Dylunio yn cynnig profiadau dysgu creadigol diddorol ac arloesol, lle mae arfer celf, crefft a dylunio yn cael ei gyfuno'n ystyrlon â gwybodaeth a dealltwriaeth ddamca...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 8 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Art and Design: Graphic Communication and Photography
Celf a Dylunio: Cyfathrebu Grapheg a Ffotograffiaeth

Wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau gweithio yn y diwydiant Celfyddydau Creadigol, gyda’r dyheadau o ddod yn Ddylunydd Graffig. Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau proffesiyno...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Art and Design: Photography
Celf a Dylunio: Ffotograffiaeth

Yn aros am gyfieithiad Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/celf-a-dylunio-ug-safon-uwch/#tab_keydocuments

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Art and Design: Textiles
Celf a Dylunio: Tecstilau

Yn aros am gyfieithiad Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/celf-a-dylunio-ug-safon-uwch/#tab_keydocuments

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Bioleg
Bioleg

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Bioleg yn cynnig gwybodaeth eang i ddysgwyr sy'n ymwneud â llawer o agweddau amrywiol ar amrywiaeth o destunau. Mae'r rhain yn cynnwys gweithredu mewnol organebau mewn ffisioleg ...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Biology
Bioleg

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Bioleg yn cynnig gwybodaeth eang i ddysgwyr sy'n ymwneud â llawer o agweddau amrywiol ar amrywiaeth o destunau. Mae'r rhain yn cynnwys gweithredu mewnol organebau mewn ffisiole...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 11 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Business
Busnes

Bydd dysgwyr yn cael eu cyflwyno i'r amgylchedd busnes dynamig a phwysigrwydd gweithgaredd entrepreuneuraidd wrth greu cyfleoedd busnes a chynnal twf busnes. Yn y fanyleb hon, canolbwyntir ar fagu brwdfrydedd am...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 4 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Business
Busnes

Mae astudiaethau busnes yn bwnc deinamig, cyffrous a chyfnewidiol. Mae’n berthnasol i'r holl ddysgwyr gan y byddan nhw i gyd yn gweithio mewn busnes neu'n ymwneud rhywsut yn ystod eu hoes. Dylai unrhyw fyfyrwyr...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Cemeg
Cemeg

Mae Safon Uwch CBAC mewn Cemeg yn darparu cwrs astudio sy'n eang, cydlynol, boddhaol a gwerth chweil. Mae'n annog dysgwyr i ddatblygu eu hyder ym maes cemeg, ac i fod ag agwedd gadarnhaol tuag at y pwnc ac i gy...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Chemistry
Cemeg

Mae Safon Uwch CBAC mewn Cemeg yn darparu cwrs astudio sy'n eang, cydlynol, boddhaol a gwerth chweil. Mae'n annog dysgwyr i ddatblygu eu hyder ym maes cemeg, ac i fod ag agwedd gadarnhaol tuag at y pwnc ac i gy...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 10 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Children's Care, Play, Learning, and Development
Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad

Mae'r cymhwyster Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori yn cyfuno gwybodaeth ddamcaniaethol o'r maes gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant â'r sgiliau ymarferol sy'n angenrheidiol ...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 5 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Computer Science
Cyfrifiadureg

Cafodd Lefel AS a Lefel A Cyfrifiadureg CBAC eu cynllunio i roi dealltwriaeth ddofn o gysyniadau sylfaenol cyfrifiadureg a chwmpas eang o gyfleoedd astudio. Yn yr oes gynyddol dechnolegol hon, mae astudiaeth o...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Construction and the Built Environment
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

This course is delivered for a full day every Wednesday. The Foundation Diploma is for learners looking to study construction as a one-year, full-time course, or for those wishing to take it alongside another ...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Coppicing & Greenwood Trades
Coed a Phren Seiliedig ar Waith

1 flwyddyn academaidd, llawn amser @ Troed-yr-Harn a choetiroedd lleol eraill o amgylch Talgarth. Mae ein cwrs Sgiliau Gwaith Coed Gwyrdd a Bondocio Cynaliadwy yn gyfle i ddatblygu eich gwaith mewn coetiroedd ...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 4 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Creative Digital Media Production
Cynhyrchu Cyfryngau Digidol Creadigol

This qualification is designed to provide a technical introduction to digital content publishing. Learners develop skills in areas such as digital magazine production, image manipulation techniques and coding for...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Criminology
Troseddeg

Mae Diploma Cymhwysol Lefel 3 CBAC mewn Troseddeg yn gymhwyster ag iddo elfennau o seicoleg, y gyfraith a chymdeithaseg sy’n ategu astudiaethau mewn Dyniaethau. Mae hwn yn gymhwyster Cyffredinol Cymhwysol. Ysty...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 6 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Customer Service
Gwasanaeth Cwsmeriaid

Mae Diploma mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid yn gymhwyster cyfunedig sy’n cynnwys BTEC ac NVQ. 45 credyd ar lefel 2 neu uwch, gydag 19 ohonynt yn unedau gorfodol. Ymhlith y tasgau cyffredinol mae cyfarch cws...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 5 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Cymraeg Ail Iaith
Cymraeg Ail Iaith

Mae cwrs AS ac Lefel A Cymraeg Ail Iaith yn annog dysgwyr i astudio’r Gymraeg â diddordeb, mwynhad a brwdfrydedd gan alluogi dysgwyr i chwarae rôl briodol mewn cymdeithas ddwyieithog ar ddechrau’r unfed gan...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Cymraeg Mamiath
Cymraeg Mamiath

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Cymraeg Iaith yn annog dysgwyr i ddatblygu eu diddordeb a'u brwdfrydedd yn y Gymraeg ac mewn llenyddiaeth Gymraeg. Y nod yw datblygu sgiliau'r dysgwyr i fynegi eu hunain yn hyde...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 3 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Daearyddiaeth
Daearyddiaeth

Mae pwyslais cryf yn AS / A2 Daearyddiaeth (cyfrwng Cymraeg) ar sgiliau archwilio a’r ddealltwriaeth o brosesau corfforol a dynol a thirweddau, sy’n ddelfrydol i fyfyrwyr sydd am ddyfod yn Ddaearegwyr. Byddwc...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Design and Technology
Dylunio a Thechnoleg

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Dylunio a Thechnoleg yn rhoi cyfle unigryw yn y cwricwlwm i ddysgwyr adnabod a datrys problemau go iawn drwy ddylunio a gwneud cynhyrchion neu systemau. Mae dylunio a thechnoleg...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 7 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Design and Technology: Product Design
Dylunio a Thechnoleg: Dylunio Cynnyrch

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Dylunio a Thechnoleg yn rhoi cyfle unigryw yn y cwricwlwm i ddysgwyr adnabod a datrys problemau go iawn drwy ddylunio a gwneud cynhyrchion neu systemau. Mae dylunio a thechnoleg...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Drama and Theatre
Drama a Theatr

Mae ein cwrs UG/Safon Uwch Drama a Theatr yn gwrs cyffrous ac ysbrydoledig sy'n paratoi dysgwyr ar gyfer astudio pellach mewn Addysg Uwch neu unrhyw lwybr arall y gallent ei ddewis. Y mae'r fanyleb hynod o ymarfe...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 5 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Engineering
Peirianneg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Engineering Technologies
Technolegau Peirianneg

The EAL Level 3 Subsidiary Diploma in Engineering Technologies is a Vocational Related Qualification (VRQ). It has been specifically designed for learners undertaking specific pathways within an advanced Appre...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for English Language and Literature
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn annog astudiaeth gyfun o Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg. Mae'n galluogi dysgwyr i ddatblygu aeddfedrwydd deallusol drwy archwilio amrywiaet...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 4 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for English Literature
Llenyddiaeth Saesneg

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Llenyddiaeth Saesneg yn seiliedig ar argyhoeddiad y dylai'r astudiaeth o Lenyddiaeth annog mwynhad o astudiaethau llenyddol yn seiliedig ar ymateb personol gwybodus i amrywiaeth o de...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 8 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Film Studies
Astudiaethau Ffilm

Bydd y cwrs Astudiaethau Ffilm Lefel UG / Safon Uwch sydd wedi’i leoli yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA) yn dod â phwnc sinema yn fyw ac yn darparu mewnwelediad hynod ddiddorol a manwl i fyd ffilmiau a ffi...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 3 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Food Science and Nutrition
Gwyddor Bwyd a Maeth

Bydd Tystysgrif Lefel 3 mewn Gwyddoniaeth Bwyd a Maeth yn eich galluogi chi i arddangos dealltwriaeth am wyddoniaeth diogelwch bwyd, maeth ac anghenion maeth mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau, a thrwy sesiynau ...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for French
Ffrangeg

Drwy themâ¢u cymdeithasol, deallusol a diwylliannol, bydd myfyrwyr yn gallu datblygu eu gwybodaeth ieithyddol a'u dealltwriaeth ddiwylliannol o'r gwledydd neu'r cymunedau lle siaredir yr iaith. Canolbwyntir yn ...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Further Mathematics
Mathemateg Bellach

Mae’r cwrs mathemateg pellach yn gymhwyster heriol sy’n ymestyn a dyfnhau eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth tu hwnt i safon Mathemateg Lefel A. Yn ogystal â dysgu meysydd newydd o fathemateg pur, byddwch ...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 3 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Geography
Daearyddiaeth

Mae ein manyleb UG a Safon Uwch Daearyddiaeth yn annog dysgwyr i gymhwyso gwybodaeth, damcaniaeth a sgiliau daearyddol at y byd o’u cwmpas. Bydd hyn yn ei dro yn galluogi dysgwyr i ddatblygu dealltwriaeth f...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 7 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Government and Politics
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Mae Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Safon UG/U yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau meddwl yn feirniadol a gwella eu gallu i ddehongli, arfarnu a gwneud sylwadau ar natur gwleidyddiaeth. Mae’n annog dysgwyr...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Hanes
Hanes

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Hanes yn annog astudiaeth gyfun o hanes. Gall dysgwyr astudio hanes ar sawl graddfa a dimensiwn, gan gynnwys cyfnod, manwl ac eang. Anogir dysgwyr i gaffael amrediad eang o wyboda...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Health and Social Care, and Childcare
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Bydd TAG mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant consortiwm y City & Guilds / CBAC, yn eich arfogi â gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau trylwyr a manwl sy’n berthnasol i ddatblygu gofal unigolion drwy ...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 4 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Health and Social Care: Principles and Contexts (Certificate)
Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-Destunau

Bydd y cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau wedi'u hanelu at ddysgwyr ôl-16 sy'n awyddus i ddysgu mwy am y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'r cymwysterau yn cynnig llwy...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 4 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for History
Hanes

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Hanes yn annog astudiaeth gyfun o hanes. Gall dysgwyr astudio hanes ar sawl graddfa a dimensiwn, gan gynnwys cyfnod, manwl ac eang. Anogir dysgwyr i gaffael amrediad eang o wybo...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 8 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Hospitality
Lletygarwch

Yn aros am wybodaeth gan y darparwr Manyleb: https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/btec-international-level-3/hospitality/specification-and-sample-assessments/btecint-hosp-spec.pdf

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Hospitality Services
Gwasanaethau Lletygarwch

Mae Diploma mewn Gwasanaethau Lletygarwch yn cynnwys unedau bwyd a di-fwyd. Mae’r rhaglen yn un 14 mis o hyd â 64 credyd. Mae’n ofynnol i ddysgwyr gymryd unedau gorfodol a fydd yn cynnwys agweddau o g...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 5 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Hospitality: Food and Beverage Service
Lletygarwch: Gwasanaeth Bwyd a Diod

This course is delivered from 9am - 4pm every Friday. This qualification covers the required skills and knowledge for preparing to work in the Hospitality & Catering Industry. It is designed to meet the need...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Hospitality: Professional Cookery
Lletygarwch: Coginio Proffesiynol

This course is delivered every Friday between 9am - 4pm. This qualification covers the required skills and knowledge for preparing to work in the Hospitality & Catering Industry. It is designed to meet the ne...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for ICT
TGCh

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn annog dysgwyr i fod yn ddefnyddwyr TGCh deallus, gan ddatblygu amrywiaeth eang o sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth TGCh. Dylai'r fanyleb f...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Information and Creative Technology
Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol

Bydd yn apelio at fyfyrwyr sy’n dymuno datblygu eu sgiliau TGCh a bydd yn rhoi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau megis codio, systemau technoleg a datblygu meddalwedd sydd eu hangen arnynt i baratoi...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Information Technology
Technoleg Gwybodaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for IT
TG

This qualification is for learners 16 years old or over who prefer to study IT in a context that allows them to learn and be assessed in ways that are practical and relevant to the IT sector. This qualificatio...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for IT (Extended Certificate)
TG (Tystysgrif Estynedig)

Yn aros am wybodaeth gan y darparwr Manyleb: https://www.ocr.org.uk/Images/268867-computing-qualifications-summary-brochure.pdf

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Law
Law

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch yn y Gyfraith yn galluogi dysgwyr i feithrin dealltwriaeth o gyfraith gyhoeddus a chyfraith breifat yng nghyd-destun cyfraith Cymru a Lloegr, ac i feithrin sgiliau a fydd yn eu parat...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 3 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Mandarin
Mandarin

Mae dysgu Mandarin yn cynnig llawer o fanteision o ran twf personol a phroffesiynol. Caiff yr iaith hon ei siarad gan 873,000 miliwn o bobl yn Tsieina, Malaysia, Taiwan, Singapore, Indonesia, Gwlad Tai, Brunei, Y...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Mathematics
Mathemateg

Mae'r cymhwyster TAG UG a Safon Uwch CBAC hwn mewn Mathemateg yn darparu cwrs astudio eang, cydlynol, boddhaol a gwerth chweil. Mae'n annog dysgwyr i ddatblygu eu hyder mewn mathemateg, ac i fod ag agwedd gadar...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 11 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Media Studies
Astudio'r Cyfryngau

Mae cynhyrchion cyfryngau yn chwarae rhan ganolog mewn diwylliant, cymdeithas a gwleidyddiaeth gyfoes. Byddant yn llywio ein canfyddiadau o'r byd drwy'r cynrychiolaethau, y syniadau a'r safbwyntiau y maent yn eu ...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Medical Science
Gwyddor Meddygol

Datblygwyd ein manylebau Lefel 3 Gwyddor Feddygol y cyd â Phrifysgolion a labordai Patholeg Glinigol. Maent yn defnyddio dull diddorol ac ystyrlon yn seiliedig ar gyd-destunau i'r dysgwyr er mwyn iddynt dda...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 3 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Music
Cerddoriaeth

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Cerddoriaeth yn cynnig cwrs astudio eang, hyblyg a chydlynol sy'n annog dysgwyr i gymryd rhan weithredol yn y broses o astudio cerddoriaeth. Mae'n cynnig cyfle i ddysgwyr astudio...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 4 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Nature Recovery
Cefn Gwlad a'r Amgylchedd

Yn aros am gyfieithiad Manyleb: https://www.cityandguilds.com/qualifications-and-apprenticeships/land-based-services/environment-countryside-and-conservation/0076-countryside-and-environment#tab=information

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 4 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Physical Education
Addysg Gorfforol

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch wedi’i llunio i ganiatáu i ddysgwyr ddatblygu gwerthfawrogiad o addysg gorfforol mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau. Mae'r fanyleb wedi’i llunio i integreiddio theori ac a...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 8 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Physics
Ffiseg

Mae Safon Uwch Ffiseg CBAC yn darparu cwrs astudio sy'n eang, cydlynol, boddhaol a gwerth chweil. Mae'n annog dysgwyr i ddatblygu eu hyder mewn ffiseg, gan fod ag agwedd gadarnhaol tuag at y pwnc a chydnabod pa...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 9 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Psychology
Seicoleg

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch o'r safon uchaf, mae'n glir ac yn hygyrch i athrawon ac yn ddiddorol a thrwyadl i'r myfyrwyr. Mae cyfleoedd i astudio clasuron seicoleg yr un pryd â chyflwyno dadleuon a thestu...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 8 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Public Services
Gwasanaethau Cyhoeddus

Yn aros am gyfieithiad Manyleb: https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/BTEC-Nationals/Public-Services/2010/Specification/9781446934234_BTEC_90c_L3_PubSrv_Iss4.pdf

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Regenerative Horticulture
Sgiliau Garddwriaeth

1 flwyddyn academaidd, llawn amser @ Gardd Furiog Gwernyfed. Mae’r cwrs ymarferol hwn yn cwmpasu egwyddorion organig, permaddiwylliant a dim cloddio. Bydd myfyrwyr yn dysgu mewn amgylchedd dysgu unigryw ar g...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 5 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Religious Studies
Astudiaethau Crefyddol

Yn aros am gyfieithiad Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/astudiaethau-crefyddol-ug-safon-uwch/#tab_keydocuments

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Sociology
Cymdeithaseg

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Cymdeithaseg yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o'n cymdeithas sy'n newid yn ogystal â chyfleoedd i ddysgu am ddulliau ac ymchwil cymdeithasegol. Gellir defnyddio...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 3 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Spanish
Sbaeneg

Mae manyleb UG a Safon Uwch Sbaeneg CBAC yn cynnig cyfle diddorol a chyffrous i ddysgwyr adeiladu ar eu hastudiaeth flaenorol o Sbaeneg. Drwy themâu cymdeithasol, deallusol a diwylliannol bydd dysgwyr yn gallu d...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Sport
Chwaraeon

Yn aros am gyfieithiad Manyleb: https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/BTEC-Nationals/Sport/20161/specification-and-sample-assessments/btec-l3-national-ext-cert-in-sport-spec.pdf

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 7 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Sports Coaching
Hyfforddi Chwaraeon

Yn aros am gyfieithiad Manyleb: https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/BTEC-Nationals/sports-coaching-and-development/2019/specification-and-sample-assessments/btec-nats-non-measures-sports-coachin...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Sports Coaching and Development
Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon

Yn aros am gyfieithiad Manyleb: https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/BTEC-Nationals/sports-coaching-and-development/2019/specification-and-sample-assessments/btec-nats-non-measures-sports-coachin...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 3 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Tourism (Level 3)
Twristiaeth (Lefel 3)

Mae ein cymhwysterau newydd mewn Twristiaeth yn cefnogi dysgwyr i ddeall y diwydiant twristiaeth lleol, cenedlaethol a byd-eang, ac yn eu galluogi i ddatblygu amrediad eang o sgiliau a rhinweddau sydd eu hangen ...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Uniformed Protective Services
Gwasanaethau Gwarchod Mewn Lifrai

Mae Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus a Bagloriaeth Cymru yn chwilio am arweinwyr brwdfrydig, addysgedig a ysgogol. Cwblhau’r UPS Diploma Credyd 90 yn y flwyddyn gyntaf a mynd ymlaen i ...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Welsh Baccalaureate
Bagloriaeth Cymru

Nod Bagloriaeth Cymru yw galluogi dysgwyr i ddatblygu a dangos dealltwriaeth o'r sgiliau sy’n hanfodol ar gyfer cyflogadwyedd. Dyma'r sgiliau y mae cyflogwyr a sefydliadau addysg bellach yn eu gwerthfawrogi a...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 3 darparwyr Chweched Dosbarth

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility