Busnes


Trosolwg o'r cwrs

Bydd dysgwyr yn cael eu cyflwyno i'r amgylchedd busnes dynamig a phwysigrwydd gweithgaredd entrepreuneuraidd wrth greu cyfleoedd busnes a chynnal twf busnes. Yn y fanyleb hon, canolbwyntir ar fagu brwdfrydedd am astudio busnes gan ddefnyddio cyd-destunau cyfoes, sy'n caniatáu i ddysgwyr ddod i werthfawrogi pa mor strategol, cymhleth a chydberthynol yw natur materion busnes o bersbectif lleol i fyd-eang.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/busnes-ug-safon-uwch/#tab_keydocuments

Cyfleoedd

Mae gan astudiaethau busnes ran i'w chwarae yn y rhan fwyaf o fyd gwaith. Hyd yn oed mewn gyrfaoedd technegol, ymarferol neu gelfyddydol, mae'n ddefnyddiol i fod â dealltwriaeth o sut mae sefydliad neu fusnes yn gweithredu - yn enwedig os ydych am fod yn rheolwr neu weithio i chi'ch hun fel person hunangyflogedig neu lawrydd.

Bydd angen hefyd i chi ddeall anghenion eich cleientiaid, a sut i'w hysbysu o'ch cynhyrchion neu wasanaethau. Byddwch hefyd yn dysgu am y cynhyrchu, y cynllunio a'r bobl sydd eu hangen i wneud unrhyw sefydliad yn llwyddiannus.

https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/erthygl/astudiaethau-busnes

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0722/2

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility