Protocol Cynefino

Protocol Cynefino

 

Gofynion

 

Mae proses gynefino drylwyr yn bwysig iawn i ddiogelu buddiannau dysgwyr sy’n gweithio i ffwrdd o’r ysgol gartref ar gwrs astudiaeth neu hyfforddiant. Mae hefyd ei angen i ddiogelu buddiannau’r darparwr a’r ysgol gartref.

 

Ar gyfer cynefino, rhaid cael partneriaeth rhwng yr ysgol gartref a’r darparwr i sicrhau bod cwrs yn briodol i anghenion y dysgwr, yn cynnig amgylchedd diogel, yn cynnwys y dysgwyr yn y broses o ddiogelu eu buddiannau, ac yn hyrwyddo cyflwyniad hapus i’r sefyllfa newydd.

 

Y broses gynefino yn yr ysgol gartref

 

Dyma’r pethau y bydd angen eu trafod:

 

 • Gweithdrefnau presenoldeb
 • Gweithdrefnau ymddygiad
 • Diogelu ac amddiffyn plant – aros yn ddiogel (gan gynnwys aelod penodedig o staff ar safle’r darparwr)
 • Cludiant i’r darparwr ac yn ôl
 • Gweithdrefnau brys a phersonau cyswllt
 • Trefniadau amser cinio ac egwyl
 • Safonau ymddygiad a gwisg disgwyliedig
 • Ffurflenni caniatâd rhieni – copïau i’w rhoi i’r darparwr
 • Cyfarfod / cyflwyniad i staff allweddol (e.e. uwch-dîm rheoli)

 

 

Y broses gynefino ar safle’r darparwr

 

Bydd angen i’r darparwr ddarparu gwybodaeth, cyfarwyddyd, hyfforddiant a goruchwyliaeth ddigonol yn ôl anghenion y dysgwr. Mae hyn yn dechrau drwy gynefino â’r sefydliad a’r cwrs. Bydd hefyd yn cynnwys, o leiaf:

 

 • Gweithdrefnau presenoldeb
 • Gweithdrefnau ymddygiad
 • Gweithdrefnau brys
 • Cyflwyniad i staff allweddol
 • Taith o gwmpas y safle
 • Peryglon, risgiau a rhagofalon
 • Polisi defnydd derbyniol / diogel o TG
 • Cyfarpar a dillad arbenigol lle bo hynny’n briodol
 • Cyfleusterau amser cinio ac egwyl
 • Polisi ffonau symudol
 • Ffurflen caniatâd rhieni i luniau o’u plentyn gael eu defnyddio gan y darparwr
 • Unrhyw beth arall perthnasol a phenodol i’r darparwr

 

Mae’n ymarfer da cofnodi unrhyw hyfforddiant iechyd a diogelwch a roddir a chadarnhau dealltwriaeth wedyn. Bydd staff y darparwr yn ymddwyn fel modelau rôl mewn materion iechyd a diogelwch ac i gadarnhau rheolau a gweithdrefnau.

 

Bydd y darparwr yn sicrhau bod rhestr wirio cynefino’n cael ei chwblhau ac yn rhoi copi i’r ysgol gartref a’r myfyriwr.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mae’r protocol hwn yn un o gyfres o brotocolau ac ni ddylid ei ystyried ar ei ben ei hun. Gall protocolau gael eu hadolygu a gallent gael eu newid).

 

 

­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhestr Wirio Cynefino – Yr Ysgol Gartref

 

 

Dyddiad

Nodiadau / pwyntiau gweithredu

Llofnod yr ysgol gartref

1.

Mae myfyrwyr wedi eu hysbysu o beth i’w wneud mewn achos o salwch neu resymau dilys eraill dros fod yn absennol oddi ar safle’r darparwr.

 

 

 

2.

Mae trefniadau cludiant a threfniadau diogelwch yn ystod cludiant wedi eu trafod.

 

 

 

3.

Mae manylion llawn y cwrs a’r asesu wedi eu trafod â’r myfyrwyr, gan gynnwys eu cyfrifoldeb i gwblhau’r holl waith.

 

 

 

4.

Rhoddwyd manylion y person cyswllt penodedig yn yr ysgol gartref os bydd problemau’n codi.

 

 

 

5.

Mae trefniadau yn eu lle i fyfyrwyr sy’n derbyn prydau ysgol am ddim.

 

 

 

6.

Mae trefniadau yn eu lle ar gyfer myfyrwyr sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol a gwybodaeth wedi’i rhoi i ysgol y darparwr.

 

 

 

7.

Mae rhieni wedi eu gwneud yn ymwybodol o’r gweithdrefnau uchod a chafwyd caniatâd rhieni ar gyfer trefniadau cludiant ac amser cinio.

 

 

 

8.

Mae trefniadau yn eu lle ar gyfer myfyrwyr sydd angen gweinyddu meddyginiaeth iddynt.

 

 

 

9.

Mae myfyrwyr yn gwybod beth yw amseroedd y sesiynau.

 

 

 

10.

Mae myfyrwyr yn ymwybodol o unrhyw ofynion dillad / PPE / cyfarpar.

 

 

 

11.

Mae myfyrwyr yn ymwybodol o’r polisi ffonau symudol.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhestr Wirio Dysgwr

 

Y Weithdrefn Gynefino

Ticiwch os gwelwch yn dda

Cefais daith dywys o gwmpas safle’r darparwr.

 

Cefais fy nghyflwyno i staff allweddol ar safle’r darparwr.

 

Rwy’n gwybod beth yw’r trefniadau os bydd tân yn digwydd.

 

Rwy’n gwybod am y polisi a gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch.

 

Rwy’n gwybod beth i’w wneud os oes angen cymorth cyntaf ac mae angen meddyginiaeth arbenigol arnaf.

 

Rwy’n gwybod gyda phwy i gysylltu, yn yr ysgol ac ar safle’r darparwr, os oes problem ‘da fi.

 

Rwy’n gwybod beth yw’r trefniadau os oes rhaid i mi adael y safle.

 

Rwy’n gwybod beth i’w wneud os wyf yn absennol neu’n hwyr am sesiwn.

 

Rwy’n deall y trefniadau cludiant.

 

Rwy’n gwybod am y trefniadau amser cinio ac egwyl.

 

Rwyf wedi derbyn copi o’r llawlyfr myfyrwyr.

 

Rwy’n gwybod pa gwrs / gyrsiau yr wyf yn eu cymryd.

 

Mae ‘da fi Gynllun Dysgu Unigol ac rwy’n gwybod pwy yw fy mentor neu weithiwr allweddol.

 

Rwy’n gwybod sut y mae’r systemau ymddygiad, gwobrwyo a chanlyniadau’n gweithio.

 

Rwyf wedi llofnodi a deall y Polisi Defnydd Derbyniol.

 

Rwy’n gwybod beth yw polisi’r darparwr ar ffonau symudol.

 

Rwy’n gwybod beth yw’r gofynion presenoldeb ar gyfer fy nghwrs.

 

Rwy’n gwybod y cefais fanylion ar gyfer amseroedd dechrau a gorffen y diwrnod, a phryd yw’r amseroedd cinio ac egwyl.

 

Rwy’n gwybod pryd fydd fy adolygiad(au).

 

 

Enw’r dysgwr:                                                                                              __

Llofnod:                                                                                                  

 

Enw aelod o staff ar safle’r darparwr:                                                                                                  

Llofnod:                                                                                                  

 

Ysgol:                                                                                                  

Enw’r darparwr:                                                                                                  

 

Dyddiad:                              

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility